Polityka Prywatności

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z przekazaniem pojazdu do demontażu.


Tożsamość administratora

Administratorem jest Jastrzębska Spółka Recyklingowa TONA sp. Zo.o sp.k., mający siedzibę w Jastrzębiu Zdroju (44-335) przy ul. Armii Krajowej 1– odpowiada za zapewnienie funkcjonowania przepływu i gromadzenia dokumentacji związanej z recyklingiem samochodów wycofanych z eksploatacji w związku z prowadzeniem Stacji demontażu pojazdów.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres e-mail kasacja90@gmail.coml, lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail kasacja90@gmail.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług i obowiązków związanych z recyklingiem samochodów wycofanych z eksploatacji w związku z prowadzeniem Stacji demontażu pojazdów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów:

· Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji -Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

· Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 992 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji2)

oraz pozostałych przepisów właściwych dla poszczególnych usług i obowiązków związanych z recyklingiem samochodów wycofanych z eksploatacji w związku z prowadzeniem Stacji demontażu pojazdów.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom zobowiązanym do przetwarzania danych w związku z kontynuacją procesów i zadań prawnych, i administracyjno księgowych,wynikających z wycofania samochodu z eksploatacji, w szczególności ;wydziały komunikacji w starostwach i urzędach miasta,urzędy skarbowe i instytuje powiązane KAS itp. W przypadku kontroli, organa ścigania Policja, Prokuratura w przypadku prowadzenia postępowania dowodowego itp. Biuro Rachunkowe IRBET sp. Zoo w Jastrzębiu Zdroju ul Gożdzików 31 44-335 Jastrzębie Zdrój

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane 5lat.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę związaną w wycofaniem pojazdu z eksploatacji. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.